Visie & Missie

Ons streven is om cliënten een persoonlijke behandeling te geven, waarbij de therapeut in alle rust de tijd kan nemen voor een cliënt. Psychologenpraktijk Roman werkt daarom contractvrij. Wij hebben ruime ervaring in het behandelen van eerstelijnsproblematiek en onze aanpak is confronterend en stimulerend.

Om de kwaliteit van ons behandelaanbod te waarborgen, zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om ons behandelaanbod uit te breiden en te verbeteren. Als richtlijnen hanteren wij de vier basisprincipes zoals opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen.

Onze behandelaren onderkennen hun professionele en wetenschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Onze behandelaren zijn verantwoordelijk voor hun beroepsmatig handelen. Voor zover dat in hun vermogen ligt, zorgen zij ervoor dat hun diensten en de resultaten van hun handelen niet worden misbruikt.

Onze behandelaren streven naar integriteit in de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de toepassing van de psychologie. In hun handelen betonen onze behandelaren eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.

Onze behandelaren tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Zij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid. Zij respecteren en bevorderen diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de psychologen en met de wet.

Onze behandelaren streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken.